Ráj tonerů

Druhy daní

Základním způsobem klasifikace daní je členění na daně přímé, kterou platí poplatník sám na vlastní účet, a na daně nepřímé, které platí plátce daně, ovšem na účet poplatníka.

Daně přímé

Daňe z příjmu

Daň z příjmu fyzických osob

Univerzální přímá daň jíž podléhají veškeré zdanitelné příjmy jednotlivců (fyzických osob). Odvádí se přímo do rozpočtu obcí a krajů

Daň z příjmu právnických osob

Jedná se o přímou daň, kterou odvádí každá právnická osoba, které ma sídlo v České republice a nebo zde podnikají. Předmětem daně u právnických osob podnikatelů jsou veškeré příjmy. U nepodnikatelů příjmy z činnosti provozované za účelem dosažení zisku a z pronájmu majetku.

Daně majetkové

Daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti se vyměřuje každým rokem k 1. lednu zdaňovacího období. Předmětem daně jsou všechny pozemky nacházející se na území ČR, které jsou evidované v katastru nemovitostí a stavby na území České republiky, které jsou spojené se zemí pevným základem a podléhají kolaudačnímu řízení.

Daň dědická

Povinnosti uhradit daň dědickou dochází, jestliže je získán majetek v souvislosti s úmrtím. Od roku 2008 jsou od daně dědické osvobozeny osoby zařazené do I. a II. skupiny.

Daň darovací

Podstatou daně darovací je převod majetku mezi živými bez jakéhokoliv protiplnění. Jedna strana tak něco obdrží, aniž za to něco poskytuje. Od daně darovací jsou od roku 2008 osvobozeny osoby zařazené do I. a II. skupiny. Daň darovací se platí za majetek, který jsme nabyli bezúplatně. Daň darovací by měla být zábranou proti možnosti obejití daně dědické.

Daň z převodu nemovitosi

Předmětem daně z převodu nemovitostí je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem. Bezúplatné zřízení věcného břemene nebo jiného plnění obdobného věcnému břemeni.

Silniční daň

K silniční dani se přiznávají silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou registrovaná a provozovaná v České republice, jestliže se používají k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti. Vozidla, jejichž hmotnost je 12 a více tun jsou automaticky předmětem daně silniční.

Daně nepřímé

Daň z přidané hodnoty

Jedná se o daň nepřímou univerzální, která se týká se veškerého zboží vyprodukované v tuzemsku a v tuzemsku spotřebovaného. Poplatníkem daně je konečný spotřebitel, plátcem je výrobce nebo dovozce.

Spotřební daň

Jedná se o daň nepřímou selektivní, protože se týká pouze zákonem stanovených druhů zboží: uhlovodíková paliva a maziva, líh a lihoviny, pivo, víno, tabákové výrobky. Poplatníkem daně je konečný spotřebitel, plátcem je výrobce nebo dovozce.